Clash slimmer!

Clash slimmer!

Building Information Modeling is een methode om samenwerking en coördinatie te bereiken bij de uitvoering van het ontwerp en andere aspecten van een bouwproject. Technisch ontwerp is een dynamisch gebied dat effectieve coördinatie tussen verschillende belanghebbenden vereist om de gewenste resultaten te bereiken. Bij bouwontwerpen zijn meerdere belanghebbenden betrokken, waaronder bouwkundig ingenieurs, architecten, aannemers, leveranciers en verkopers, wat het voltooiingsproces van het project uiterst ingewikkeld en complex kan maken. Bovendien wordt het hele ecosysteem van het gebouwontwerp en de bouw geconfronteerd met de moeilijkheid om het project op tijd af te ronden. Precisie en nauwkeurigheid zijn in zo'n geval sleutelaspecten tijdens de ontwerpfase.

Clash detection is een term die vaak door AEC-bedrijven wordt gebruikt. Het driedimensionaal opstellen van rekenmodellen maakt dit soort vroegtijdige detectie van afwijkingen in het ontwerpproces mogelijk. Het opsporen van discrepanties is van cruciaal belang omdat zij een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het bouwproces, met als gevolg vertragingen, ontwerpwijzigingen, materiaalkosten en budgetoverschrijdingen. Clashes zijn typisch voor bouwprojecten met multidisciplinaire teams die aan één bouwproject werken. Clashes kunnen geometrisch zijn, waarbij een constructie wordt gepasseerd waar dat niet zou moeten, of tijdgebonden, waarbij elementen gelijktijdig in plaats van achtereenvolgens voorkomen.

Er zijn drie soorten clashes: harde clash, zachte clash en workflowclash. Veel harde en zachte clashes, evenals workflow clashes, ontstaan wanneer ontwerpen van verschillende disciplines worden gecombineerd op een gemeenschappelijk platform. 

Als een dergelijke modelcoördinatie niet goed gebeurt, kan dit leiden tot aanzienlijk herwerk. Er ontstaan bijvoorbeeld problemen wanneer de MEP-modellen (mechanisch, elektrisch en sanitair) niet zijn gecontroleerd aan de hand van de constructiemodellen. Dit kan ertoe leiden dat de betonbekisting opnieuw moet worden bewerkt om leidingen door te laten. Dit is erg duur en onnodig. Door de bouwbaarheid of de werking van de constructie te evalueren, helpt BIM aannemers en bouwkundig ingenieurs effectief om deze clashes te ontdekken.

Clashes bestonden al voor de komst van de building information modeling-methodologie bij oudere bouwprojecten. Het opsporen ervan was echter tijdrovend omdat het meestal handmatig gebeurde. Bouwploegen legden de 2D blauwdrukken uit en controleerden handmatig op mogelijke conflicten. 

Werken als onderdeel van een multidisciplinair team kan moeilijk zijn vanwege de hoge mate van BIM-modelcoördinatie en -administratie die vereist is. Moderne clashdetectietechnieken hebben het voordeel dat ze clashes vroegtijdig opsporen en oplossen voordat het ontwerp wordt gebouwd. Daardoor kan veel geld worden bespaard.

Soorten

De term clashdetectie omvat een verscheidenheid aan clashes. Er zijn drie soorten clashes: hard clash, soft clash en workflow clash.

Harde botsing: Een hard clash doet zich voor wanneer twee objecten een identieke ruimte innemen. Hard clash-detectie wordt uitgevoerd met behulp van algoritmen die in het BIM-object zijn ingebouwd en gebaseerd zijn op geometrie en regels.

Zachte botsing: Een soft clash geeft aan dat een object in de ontwerpfase onvoldoende geometrische toleranties heeft gekregen of dat de bufferzone ervan is overschreden. Soft clash detectie kan zelfs aantonen of een object al dan niet voldoet aan bouwvoorschriften.

Workflow-clash: Een workflow clash ontstaat door inconsistente of conflicterende bouwinformatie. Deze vorm van clash treedt op wanneer elementen tegelijkertijd in plaats van na elkaar voorkomen. 

Waarom komen clashes voor? 

Clashes worden meestal ontdekt en opgelost in de BIM-coördinatie, op een moment dat een model of meerdere modellen samen worden overgedragen aan andere partijen. In dat geval worden ze pas opgelost als het model zelf al als voltooid wordt beschouwd. Clashes werden vroeger ontdekt wanneer de modellen van alle bijdragende partijen als definitief werden beschouwd.

De oorzaken van botsingen zijn veelvoudig. Slechts enkele botsingen kunnen het gevolg zijn van technische fouten. De meest voor de hand liggende oorzaken zijn gewone ontwerp- of modelleringsfouten. Maar verder botsen de gemodelleerde onderdelen door verschillen in het gemodelleerde detailniveau, of kunnen er verschillen zijn in de geometrische weergave tussen verschillende software en modelformaten.

Meer voorkomende oorzaken liggen in het proces, omdat digitale modellen volledigheid en precisie vereisen, zelfs wanneer het ontwerp nog in ontwikkeling is. Wanneer meerdere partijen modellen bijdragen, hebben ze allemaal onvoldoende informatie over het uiteindelijke ontwerp. Door onvoldoende informatie zijn zij genoodzaakt plaatshouders met overdreven geometrieën te plaatsen. In andere gevallen kan het model niet de definitieve geometrie maar slechts de ontwerpintentie weergeven. Deze modellen kunnen niettemin blijven bestaan, zelfs tot in de detailleringsfase. Tenslotte zal een gebrek aan (specificiteit in) ontwerpregels ertoe leiden dat partijen die gelijktijdig modelleren elkaars ontwerpruimte binnendringen.

In wezen zijn botsingen een symptoom van het silo karakter van bouwprojectteams, waar partners uit verschillende disciplines geïsoleerd van elkaar werken. Zelfs wanneer cloud-gebaseerde gemeenschappelijke gegevensomgevingen beschikbaar zijn, ondersteunen deze misschien niet (voldoende) de opsporing van clashes, en kan er behoefte zijn aan maar een gebrek aan deskundigen die de controles kunnen uitvoeren.

Tot op zekere hoogte kan het zelfs onrealistisch worden geacht om helemaal geen clashes te verwachten, omdat alle partijen hun werk vóór de deadline moeten indienen, ongeacht de complexiteit

Hoe clashes opsporen?

Verifi3D ondersteunt clash detectie in drie vormen: handmatig, geautomatiseerd en ondersteund.

Handmatig botsen wordt ondersteund door eenvoudig te gebruiken, gemakkelijke 3D navigatie. Met behulp van Section Box en Measurement Line tools, en ofwel element orbit of first-person view, kan de gebruiker visueel botsingen inspecteren. Selectieve weergave ondersteund door functies zoals Element browser, Filters, context-afhankelijke Smart Filters, en de innovatieve ghosting slider stelt de gebruiker in staat op meerdere manieren de gebouwinformatie te classificeren en de informatie te verkrijgen die hij nodig heeft om botsingen te vinden. Hoewel tijdrovend, is het goed uitgevoerde handmatig clashen een efficiënte manier voor de menselijke gebruiker om op een hoger niveau inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van clashes die in de modellen voorkomen, en stelt hem in staat zijn bevindingen dienovereenkomstig te formuleren. In weerwil van ons verlangen om alles te automatiseren, is dit proces zeer geschikt in de ontwerpfase, waar de relatieve juistheid van de digitale modellen afhangt van vele factoren die voor computers moeilijk te vatten zijn en zelfs de meest complexe algoritmen kunnen ontgaan.

Geautomatiseerde botsingscontroles kunnen worden opgezet door een van Verifi3D's ingebouwde botsingsalgoritmen te gebruiken om parametrisch gedefinieerde regelsets te maken. Voor verschillende scenario's heeft Verifi3D een harde Clash Check, een zachte clash check genaamd "Free Space Check" (komende), en intersectie checks die individuele en gefedereerde modellen testen op eventuele kruisingen.

Assisted clash checking kan worden gezien als een hybride tussen handmatige en geautomatiseerde controles, mogelijk gemaakt door de eenvoudige en interactieve gebruikersinterface in Verifi3D. Het doel is naadloze overgangen van zuiver handmatige controle naar het gebruik van door de gebruiker gedefinieerde filters, naar het gebruik van algoritmische controles. In bouwprojecten zijn er altijd randgevallen en onvoorziene situaties. Met geassisteerde controleworkflows kan de gebruiker de handmatige controle efficiënter maken en de geautomatiseerde controle zinvoller.

Hoe kunnen conflicten worden opgelost? 

Via integraties met zowel CDE's zoals Autodesk Construction Cloud en Autodesk BIM 360 als issue trackers zoals BIM Track, BIMcollab en BIM 360 issues integreert V3D in uw workflow. Het stelt alle gebruikers in staat hun clashes te controleren nog voordat ze hun modellen overhandigen. Vaker controleren betekent dat modelleurs zich eerder bewust worden van problemen en indien nodig vroegtijdig contact opnemen met hun projectpartners. Vaker controleren betekent dat problemen zich minder opstapelen. Dankzij snelle feedback-lussen tussen controles en auteurssoftware kunnen partners hun modellen met minimale inspanning samenbrengen en op elkaar afstemmen in één gedeelde, actuele omgeving.

Hoe voorkomt u conflicten? 

erifi3D wordt geleverd met alle ingrediënten om clashes te voorkomen. Zodra het projectteam heeft ingestemd om te werken in een BIM workflow die modelcoördinatie in Verifi3D omvat, is het mogelijk om gebruik te maken van geavanceerde clash detectie algoritmen en om controle templates te creëren die door alle leden van het projectteam worden gebruikt. Dan kan modelcoördinatie plaatsvinden op basis van een gemeenschappelijke gegevensomgeving. Controleren wordt een gedistribueerde, collectieve activiteit, uitgevoerd door alle leden van het team, in een gedeelde werkruimte. Dit maakt een proactieve, iteratieve workflow mogelijk, waarin feedback van de datavalidatietool voortdurend beschikbaar is, vergelijkbaar met een spellingscontrole. Zo krijgen ontwerpers een gedeeld situationeel bewustzijn en zijn ze beter geïnformeerd en nauwkeuriger met hun modeloutput.

Conclusie

Naarmate meer gegevens in standaardformaten in modellen worden gecombineerd, zullen de softwaretools waarschijnlijk geavanceerder worden. Werken aan één gezamenlijk, gecoördineerd bouwmodel in plaats van aan talrijke modellen die in belangrijke fasen worden samengevoegd tot één compleet model, zou het aantal projectclashes aanzienlijk moeten verminderen.

Clash detectie is een kern eigenschap van elke BIM verificatie tool, en Verifi3D kan clashes detecteren tussen een of meer architectonische objecten in een BIM model. Bespaar tijd door clash detectie te automatiseren en verbeter de kwaliteit van de modellen door data vroegtijdig te valideren. Verifi3D biedt ontwerpers en algemene aannemers de tools die ze nodig hebben om BIM data te valideren, te automatiseren en clashes in real-time te verminderen tijdens het model controle proces 

Clash detectie zou eenvoudig moeten zijn. Met Verifi3D - stellen we meer mensen binnen het bedrijf in staat om eerder in het proces betrokken te raken. Clash detectie moet gezamenlijk en in real-time gebeuren, dit is mogelijk in Verifi3D. Clash detectie is meer dan foutdetectie. Verifi3D biedt een broodnodige reddingslijn voor een industrie die gebukt gaat onder duizenden uitdagingen door iedereen de mogelijkheid te bieden om clashes vooraf te visualiseren, te evalueren en te elimineren. 

Dankzij de gedigitaliseerde workflow voor clashdetectie kunnen teams gemakkelijker en efficiënter samenwerken aan hetzelfde project. Clash detection verbetert BIM en helpt bij het effectief identificeren, inspecteren en rapporteren van potentiële conflicten en interferenties in een bouwprojectmodel. Geef prioriteit aan de kwesties die onmiddellijke aandacht vereisen en wijs kwesties toe en synchroniseer ze met issue trackers zoals BIM Track, BIMcollab en BIM 360 in real-time in de cloud. De hoge mate van samenwerking en organisatie die botsingsdetectie met zich meebrengt, vermindert het risico op menselijke fouten tijdens de modelinspectie en vermindert de hoeveelheid werk en wijzigingsopdrachten die nodig zijn, waardoor de projectkosten, de opleveringsdatum en de kwaliteit dalen.

Clashdetectie wordt steeds gebruikelijker bij architecten-, ingenieurs- en bouwbedrijven van elke omvang. 3D-modellering met clashdetectie is een must voor bouwbedrijven en aanverwante sectoren vanwege de kostenbesparingen en efficiëntie die het oplevert. Verminder de hoeveelheid werk voor zowel preconstructie- als bouwteams door ervoor te zorgen dat de ontwerpen van de hoogste kwaliteit op de bouwplaats terechtkomen.

Medewerkers

Product eigenaar
Verifi3D by Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps

Product eigenaar
Verifi3D by Xinaps

Milu Sini Lal

Marketing Executive
Xinaps